Підручники для школи
 
ДНЗ " Золотий півник" с. Київець

Фінансова звітність

http://Spending.gov.ua

Кошторис днз на 2017 рік 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57

                                                                                                               (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 №1118)

                                                                 Затверджений у сумі: Два мільйона сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот дванадцять грн. 00

                                                                                                                                                     коп. (2155812 грн. 00 коп.)

                                                                                                                                   (сума словами і цифрами)

                                                                                                                                 Сільський голова

                                                                                                                                            (посада)

                                                                                                                                      Шайгец В.М.

                                                                                                       (підпис)                      (ініціали і прізвище)

                                                                                                                 11 грудня 2017р.

                                                                                                                 (число, місяць, рік)                                           М.П.

                                                                     Кошторис на 2017 рік

   37893645    ДНЗ "Золотий Півник" с. Київець

                                                                   (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

                                                                                        с.Київець

                                                                   (найменування міста, району, області)

   Вид бюджету  місцевий

   код та назва відомчої класифікації       01  ДНЗ "Золотий півник"

   видатків та кредитування бюджету

   код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування       1010          Дошкільна освіта

  місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації

   видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової

  класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

  самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

  методу)*                                                                                                                                                                      (грн.)

                                        Найменування                                           Код                     Усього на рік                       Разом

                                                                                                                     Загальний фонд   Спеціальний фонд

                                                  1                                                       2                    3                       4                     5

                                 НАДХОДЖЕННЯ - усього                                      x                    1541020,00          614792,00        2155812,00

  Надходження коштів із загального фонду бюджету                                                     x                    1541020,00                     Х        1541020,00

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:                                    х                   X                      614792,00          614792,00

  - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із              25010000              X                      140000,00          140000,00

  законодавством

  (розписати запідгрупами)                                                                                                                                                                

  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю         2501010              Х                       140000,00          140000,00

  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                       2501020              Х                              0,00                 0,00

  Плата за оренду майна бюджетних установ                                                        2501030              Х                              0,00                 0,00

  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім              2501040              Х                              0,00                 0,00

  нерухомого майна)                                                                                    0

  - інші джерела власних надходжень бюджетних установ                                           25020000              X                              0,00                 0,00

  (розписати запідгрупами)                                                                                                                                                                

  Благодійні внески, гранти та дарунки                                                              2502010              Х                              0,00                 0,00

  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та           2502020              Х                              0,00                 0,00

  від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з                   0

  відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

  Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на            2502030              Х                              0,00                 0,00

  депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,                0

  якщо таким закладам законом надано відповідне право 

  Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та              2502040              Х

  фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах                 0

  фінансової підтримки

  - інші надходження, у тому числі:                                                                                          Х                      474792,00          474792,00

     - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)                                                       Х

     - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом                                          Х                      474792,00          474792,00

  боргового зобов'язання)

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального          602400               Х                      474792,00          474792,00

  фонду)

     - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків                                  Х

  та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

                                                                                                                               Х                      **                    **

                     ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього                         х                   1541020,00          614792,00        2155812,00

  Поточні видатки                                                                                 2000                 1541020,00          140000,00        1681020,00

  Оплата праці                                                                                     2110                   892000,00                                 892000,00

  Заробітна плата                                                                                  2111                   892000,00                                 892000,00

  Грошове забезпечення військовослужбовців                                                2112

  Нарахування на оплату праці                                                                  2120                   230000,00                                 230000,00

  Використання товарів і послуг                                                                2200                   418720,00          140000,00          558720,00

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                              2210                    45000,00                                  45000,00

  Медикаменти та перев`язувальні матеріали                                                 2220

  Продукти харчування                                                                           2230                   210000,00          140000,00          350000,00

  Оплата послуг (крім комунальних)                                                           2240                    17000,00                                  17000,00

 

  Видатки на відрядження                                                                        2250                      2500,00                                    2500,00

  Видатки та заходи спеціального призначення                                              2260

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                               2270                   144220,00                                 144220,00

  Оплата теплопостачання                                                                       2271

  Оплата водопостачання та водовідведення                                                  2272

  Оплата електроенергії                                                                          2273                    55240,00                                  55240,00

  Оплата природного газу                                                                       2274                    88980,00                                  88980,00

  Оплата інших енергоносіїв                                                                    2275

  Оплата енергосервісу                                                                           2276

  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)     2280

  програм

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних            2281

  (регіональних) програм

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до    2282

  заходів розвитку

  Обслуговування боргових зобов`язань                                                      2400

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань                                        2410

  Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань                                          2420

  Поточні трансферти                                                                             2600

  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)            2610

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                    2620

  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям        2630

  Соціальне забезпечення                                                                         2700

  Виплата пенсій і допомоги                                                                     2710

  Стипендії                                                                                          2720

  Інші виплати населенню                                                                        2730

  Інші поточні видатки                                                                           2800                       300,00                                     300,00

  Капітальні видатки                                                                              3000                                          474792,00          474792,00

  Придбання основного капіталу                                                               3100                                          474792,00          474792,00

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                    3110

  Капітальне будівництво (придбання)                                                         3120

  Капітальне будівництво (придбання) житла                                                3121

  Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів                                      3122

  Капітальний ремонт                                                                             3130                                          474792,00          474792,00

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                      3131

  Капітальний ремонт інших об`єктів                                                          3132                                          474792,00          474792,00

  Реконструкція та реставрація                                                                  3140

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                              3141

  Реконструкція та реставрація інших об`єктів                                               3142

  Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури                                    3143

  Створення державних запасів і резервів                                                      3150

  Придбання землі та нематеріальних активів                                                 3160

  Капітальні трансферти                                                                          3200

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                       3210

  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                  3220

  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям     3230

  Капітальні трансферти населенню                                                            3240

  Надання внутрішніх кредитів                                                                  4110

  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                        4111

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                               4112

  Надання інших внутрішніх кредитів                                                         4113

  Надання зовнішніх кредитів                                                                   4210

  Нерозподілені видатки                                                                          9000

   Завідувач                                                                                                        Мартекляс М.М.

                                                                                                  (підпис)                                                      (ініціали та

   бухгалтер                                                                                                        Мацьків М.І.

    М.П.***                                           11 грудня 2017р.                  (підпис)                                                      (ініціали та

                                                         (число, місяць, рік)

     ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - Усього".

     *** Зуповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені

  призначення у державному бюджеті.

Звіт  про натходження та використання коштів загального фонду (Форма №2)за 11 міс.           до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
      Звіт        
      про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,№2м)        
      за 11 місяців 2017 р.        
Установа ДНЗ "Золотий Півник" с. Київець             за ЄДРПОУ
Територія с.Київець за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    1010 Дошкільна освіта
Періодичність:               
Одиниця виміру: грн. коп.              
               
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Видатки та надання кредитів - усього
у тому числі:
X 010 1541020,00 1427564,00   - 1180252,21
Поточні видатки 2000 020 1541020,00     - 1180252,21
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1122000,00     - 902040,39
Оплата праці 2110 040 892000,00 817685,00   - 734453,51
Заробітна плата 2111 050 892000,00     - 734453,51
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 -     - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 230000,00 210834,00   - 167586,88
Використання товарів і послуг 2200 080 418720,00     - 278156,79
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 45000,00     - 12824,50
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 100 - -   - -
Продукти харчування 2230 110 210000,00 192500,00   - 142225,22
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 17000,00     - 15459,05
Видатки на відрядження 2250 130 2500,00     - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 -     - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 144220,00 144220,00   - 107648,02
Оплата теплопостачання 2271 160 -     - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 -     - -
Оплата електроенергії 2273 180 55240,00     - 49013,19
Оплата природного газу 2274 190 88980,00     - 58634,83
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 -     - -
Оплата енергосервісу 2276 210 -     - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 -     - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - -   - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - -   - -
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 250 -     - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 260 -     - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 270 -     - -
Поточні трансферти 2600 280 -     - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 -     - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 -     - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 -     - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - -   - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 -     - -
Стипендії 2720 340 -     - -
Інші виплати населенню 2730 350 -     - -
Інші поточні видатки 2800 360 300,00     - 55,03
Капітальні видатки 3000 370 -     - -
Придбання основного капіталу 3100 380 -     - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 -     - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 -     - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 -     - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 420 -     - -
Капітальний ремонт 3130 430 -     - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 -     - -
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 450 -     - -
Реконструкція та реставрація 3140 460 -     - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 -     - -
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 480 -     - -
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 490 -     - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 -     - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 -     - -
Капітальні трансферти 3200 520 -     - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 -     - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 -     - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 -     - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 -     - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 -     - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 -     - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 -     - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 -     - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 -     - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 -     - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 -     - -
Інші видатки 5000 640 X 62325,00 X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 -     - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів              
               
Завідувач         Мартекляс М.М.  
      (підпис)   (ініціали, прізвище)  
бухгалтер         Мацьків М.І.  
      (підпис)   (ініціали, прізвище)  
01 грудня 2017 року              
               
               
               
Спеціальний фонд    
           
      Касові видатки за 11 місяців 2017 року
          тис.грн
     
    КЕКВ 2210 КЕКВ2230 КЕКВ 2240 ВСЬОГО по поточних видатках
   
  ДНЗ "Золотий півник"   88,4   88,4
           
           
           
      Касові видатки за 11 місяців 2017 року
           
          тис.грн
     
    КЕКВ 3110 КЕКВ3132 КЕКВ 3142 ВСЬОГО по капітальних видатках
   
  ДНЗ "Золотий півник"   24,8   24,8